График на постоянните комисии - м. септември 2021 г.

Изх. №513/08.09.2021г.                               Утвърждавам: ………………

Хари Харалампиев

Председател на ОбС - Пазарджик

 

 

Г Р А Ф И К

 

м. септември 2021 г.

 

Редовна сесия на 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 21.09.2021 г. /вторник/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание 1

Зала

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

 

23.09.2021г.

четвъртък

16:30 ч.

1302

 ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

23.09.2021г.

четвъртък

16:00 ч.

1302

 ПК „Култура”

 

27.09.2021г.

понеделник

16:00 ч.

1309

 ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

 

27.09.2021г.

понеделник

16:00 ч.

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

27.09.2021г.

понеделник

16:30 ч.

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

28.09.2021г.

вторник

16:30 ч.

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

28.09.2021г.

вторник

16:00 ч.

1309

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

29.09.2021г.

сряда

16:00 ч.

1302

ПК „Законност”

 

29.09.2021г.

сряда

16:30 ч.

1302

 

сряда 08 септември 2021 - 08:12:22