Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 30 юли 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  30 юли  2021 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 ПРИЛОЖЕНИЯ:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА
ОТЧЕТ на бюджетните разходи към 30.06.2021 г. 

Приложение №9

2. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

3. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5. Изменение и допълнение на Решение №77/28.04.2021 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, относно разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

6. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2021/2022 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VІ-74, VІІ-74, V-178 и І-Общ. в кв. 24 и УПИ І-73 в кв. 26 по плана на с. Ляхово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11. Изработване на проект на ПУП-изменение на ПР за УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа в землището на с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12. Разрешение за изработване на ПУП-изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, за ПИ 78570.6.43, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността Стърчи крак по КККР на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

                           

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40 в местност Пасището по КККР на землището на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землище с. Сбор до границата на урбанизираната територия на селото.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

19. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Изпълнителна агенция по околната среда на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9009, с площ 30 кв.м, разположен в близост до южния бряг на река Марица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

20. Съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – дере, се разделя на два проектни имота.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

21. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно положение, продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите и лекарски кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

22. Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците – публична общинска собственост.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

23. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2021 година.

 

24. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2021 година.

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ДНЕВЕН РЕД - оригинал на документа >>>

понеделник 26 юли 2021 - 08:01:30