Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 28 юни 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на сесия на  28 юни  2021 г. (понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Именуване на спортната зала в зоната на здравето – Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

 

2. Кандидатстване на Регионален исторически музей – Пазарджик с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на РИМ – Пазарджик” по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ - Пазарджик” ЕООД,

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

4. ПУП-Изменение на ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

5. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32), находящи се в м. Татар Мезар по плана на гр. Пазарджик, и проектиране на улици, за връзка с трасето на западен околовръстен път.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.26 в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

7. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ 20362.9.42 и изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти ПИ 20362.9.2 и ПИ 20362.8.24 по КККР на землището на с. Дебръщица.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 21556.41.119, в местност Синана по КККР на с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 14619.70.458, в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10. Изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т.73-74-84-83 по плана на село Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66559.10.133 в местност Синия мост по КККР на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 78570.8.17, в местността Коритски път по КККР на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

14. Разрешаване изработването на ПУП – трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15. Разрешаване изработването на ПУП за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

16. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

17. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Гелеменово, Мало Конаре и Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18. Изработване на проект за измените на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

19. Изработване на проект за ПУП - изменение ПР, с което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по плана на село Пищигово към улица с о.т.184-215 да се промени по границите на имот с идентификатор 56561.502.720 по кадастралната карта.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

20. Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

22. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

23. Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

         ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

24. Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

25. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

26. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

27. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

28. Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1309 от 14 октомври 2014 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, представлявано от председателя на Управителния съвет - Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, с площ 495,72 кв.м. на сграда с идентификатор 55155.503.988.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

30. Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 46749.151.138 и 46749.151.139 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

31. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик, за отдаване под наем.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

32. Отмяна изцяло на Решение №9/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

33. Отмяна изцяло на Решение №10/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

34. Отмяна изцяло на Решение №11/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

35. Питания.

 

  

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 28 юни 2021 г. в doc

вторник 22 юни 2021 - 12:52:58