Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 27 май 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на сесия на  27 май  2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 15.06.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината.

 

2. Вземане на решение за управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

3. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

 

5. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947” в с. Мирянци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

  

6. Поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ляхово и Хаджиево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

8. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

9. Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик и УПИ І-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

10. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

11. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

12. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 по КККР на гр. Пазарджик с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

13. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по КККР на с. Пищигово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

14. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

15. Даване съгласие за изменение на КККР на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 се разделя на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

16. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

18. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, аптека, клуб на ловно-рибарско дружество и стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

19. Анализ за постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 януари 2021 г. до 30 април 2021 г.

 

20. Питания.

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 21 май 2021 - 14:25:05