Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 28 април 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на сесия на  28 април  2021 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 1.Частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик.

Докладват г-н Благо Солов и г-н Евтим Янев – общински съветници.

 2.Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 3.Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.

 4.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

 5.Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” за възрастни хора и лица с увреждания.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД.

 6.Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти по КККР на с. Ивайло и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 7.Предсрочно прекратяване на договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ №000001 по КВС на с. Тополи дол.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 8.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.11.15 в местността Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 9.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 10.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.13.192 в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 11.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.5.681, в местността Татар Екин по КККР на землището на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 12.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.79.16 в местността Звъневица в землището на с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 13.Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172, по плана на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 14.Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР, за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 кв. 65, по плана на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 15.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на с. Мирянци до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 16.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в ПИ с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на с. Сбор до границата на урбанизираната территория.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 17.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.24.479, м. Пътеката по КККР на землището на с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 18.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КК на землище с. Братаница и издаване на разрешение за промяна на предназначението на части от имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 19.ПУП-ПР в обхват УПИ-та в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 20.ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв. 17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 21.Допълване на Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 22.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, местност Кичук Чал, землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 23.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Огняново и Синитово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 24.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 25.Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 и ПИ с идентификатор 32010.501.1071 по КККР на с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 26.Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 27.Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 28.Даване съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово от земеделска в горска територия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 29.Даване съгласие за газифициране на общински имот – предмет на договор за наем №1039/27.09.2016 г., функциониращ като детска млечна кухня, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №9.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 30.Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 31.Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, за търговия и за офис на медия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 32.Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г.

 33. Питания.

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 23 април 2021 - 10:08:48