Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 29 март 2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на сесия на 29 март 2021 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчитане и приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2020 г. като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

3. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2021 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

4. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.124, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.123, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива, в местността Лаката по КККР на землището на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на землището на с. Пищигово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 и ПИ с идентификатор 53335.701.29, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока по КККР на землището на с. Братаница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10 в местност Бандала по КККР на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

13. ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65437.67.45, местност През Ирима по КККР на земеделската територия на землището на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

14. ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност До селото по КККР на землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Ивайло, Огняново, Говедаре и Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по КККР на с. Звъничево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

19. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

20. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

21. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мокрище и Сбор, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

22. Финален доклад – отчет за наблюдение и оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик 2014-2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

23. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

24. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение № 95/30.04.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г., актуализирана с Решение №139/28.09.2017 г. с План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

25. Питания.

     

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 23 март 2021 - 11:32:53