График на постоянните комисии - м. март 2021

 Изх. №............/.............2021 г.                             Утвърждавам: ………………

Хари Харалампиев

Председател на ОбС - Пазарджик

 

 

Г Р А Ф И К

 

м. март 2021 г.

 

Редовна сесия на 24.03.2021 г. /сряда/ от 14.00 часа

Председателски съвет на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 10.30 часа

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 

Постоянна комисия

Заседание

Зала

ПК „Култура”

 

 

17.03.2021 г.

сряда

16:30 часа

 

1302

ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм”

17.03.2021 г.

сряда

16:00 часа

 

1302

ПК  „Жалби, сигнали и предложения на граждани”

18.03.2021 г.

четвъртък

16:30 часа

 

1302

ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности”

18.03.2021 г.

четвъртък

16:00 часа

 

1302

ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство”

22.03.2021 г.

понеделник

15:30 часа

 

1302

ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество”

22.03.2021 г.

понеделник

16:00 часа

 

1302

ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации”

22.03.2021 г.

понеделник

16:30 часа

 

1302

ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението”

23.03.2021 г.

вторник

16:00 часа

 

1302

ПК „Законност”

 

23.03.2021 г.

вторник

16:30 часа

 

1302

 

петък 05 март 2021 - 14:06:31