Проект на ДНЕВЕН РЕД за извънредно заседание на 30 декември 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 30 декември 2020 г. (сряда) от 11.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2020 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

2. Определяне на дейността по предоставяне на услугата „Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

сряда 23 декември 2020 - 15:11:24