Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовно заседание на 22 декември 2020 г.

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  22 декември  2020 г. (вторник) от 11.00 часа в зала „Маестро Г. Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Промяна на наименованието на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик ЕООД.

Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

 

2. Изразяване на становище и съгласуване на коригиран „Бизнес-план 2017-2021” на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Петър Петров – Зам.-кмет на Общината и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

 

3.Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 г.

     Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 4.Годишен отчет за изпълнение на проекти на концесии, включени в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2018-2020 г. и за действащите концесионни договори през 2019 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

5.План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

    Приложение:  Проект

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 6.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.  ; Частична предварителна оценка на въздействието; ДОКЛАД; МОТИВИ

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”

 

 7.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици г-жа Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН и  г-н Минко Минков – началник отдел „Местни данъци и такси”

 

 8.Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик.  

       Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик д-р Илия Томов – главен експерт в отдел УОС

 

9.Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на община Пазарджик през времето на обявените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

10.Обезпечение на авансово плащане за 2021 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ Пазарджик” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

11.Изработване на проект на ПУП – изменение на ПР и ПЗ за УПИ І-Озеленяване кв. 415в по плана на град Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

12.Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ ХІІ-707 в кв. 58 по плана на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 13.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Север и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор – Юг и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

15.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

16.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

18.ПУП-ПР в обхват УПИ I-465, УПИ II-465, УПИ III-465, УПИ IV-464, V-464, УПИ VI-461, УПИ VII-536, УПИ VIII-537, УПИ IX-538 в кв.44 по действащия план на село Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

19.ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.55 по КККР, местност „Герена” в землището на село Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 22.Предоставяне безвъзмездно за управление на Спортно училище – гр. Пазарджик, част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, булл. «Христо Ботев» №99.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

23.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

24.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

25.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 10 по плана на с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

26.Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

27.Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2021 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

четвъртък 17 декември 2020 - 09:58:05