Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 
ПРАВИЛНИК (документ за изтегляне)

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл. 1. (1) Пазарджишкият общински съвет е колективен орган на местното самоуправление, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и мeстната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

         (2) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17, ал.1 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

         Чл. 2. Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление, както и условията за сдружаване на общината.

         Чл. 3. Общинският съвет заседава в гр. Пазарджик, освен когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанието да се проведе на друго място.

         Чл. 4. В своята дейност общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

 1. законност;
 2. гарантиране и закрила интересите на жителите на община Пазарджик;
 3. самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
 4. публичност;
 5. демократичност;
 6. колегиалност.

         Чл. 5. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(2) В изпълнение на своите функции общинският съвет приема правилници, наредби, решения, инструкции, декларации и обръщения.

         Чл. 6. Общинският съвет може да избере обществен посредник по реда на чл. 21а от ЗМСМА.

         Чл. 7. Общинският съвет може да приема решения за провеждане на референдум и общи събрания на населението.

         Чл. 8. По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

Глава втора

 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

         Чл. 9. (1) Първото заседание на общинския съвет се свиква по реда на чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА.

(2) То се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

(3) Изборът на председател на общинския съвет се провежда с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците.

         Чл. 10. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и съветниците полагат клетва, предвидена в чл. 32 от ЗМСМА и подписват клетвена декларация в 30-дневен срок от решението на общинската избирателна комисия. Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на избирателната комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва на следващо заседание на общинския съвет.

         (2) Ако в законоустановения срок председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният кмет на община, кмет на кметство или общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

(3) Общински съветник, неположил предвидената клетва и неподписал клетвената декларация по неуважителни причини в посочения по-горе срок, изгубва мандата си.

 

Глава трета

 

УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

         Чл. 11. (1) Председателят на общинския съвет, освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

 1. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 2. изпраща на членовете на постоянните комисии 2 дни преди заседанието на комисията, по електронна поща, постъпилите материали.
 3. изпраща на съветниците 5 дни преди заседанието на съвета по електронната поща проекта за дневен ред, заедно с предложенията и проектите за решения, включени в него.
 4. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 5. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;
 6. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите с право на съвещателен глас и гостите;
 7. следи за спазването на този правилник;
 8. организира и ръководи дейността на заместник-председателите на общинския съвет;
 9. подготвя за обявяване на населението приетите от общинския съвет актове;
 10. командирова кмета на общината в страната и чужбина и разрешава ползване на отпуски от кмета на общината, съгласно Кодекса на труда.
 11. осъществява ежеседмично по обявен график прием на граждани;
 12. изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, общинския съвет и този правилник;
 13. налага предвидените санкции при отсъствие на съветник от заседания на комисии или на Общинския съвет.

         (2) Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на общинския съвет.

(3)Председателят на общинския съвет получава ежемесечно възнаграждение в размер на 90 процента от основното трудово месечно възнаграждение на кмета на общината при пълен работен ден. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.

(4) Председателят на общинския съвет има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

(5) Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.

         Чл. 12. (1) При отсъствие на председателя на общинския съвет функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.

(2) В случай на обсъждане дейността на председателя на общинския съвет или при предсрочно прекратяване на правомощията му, заседанието на общинския съвет се ръководи от избран от общинския съвет председателстващ или заместник-председател, ако има избран такъв.

         Чл. 13. (1) Председателят на общинския съвет може да бъде предсрочно освободен:

 1. при подаване на оставка пред общинския съвет. В такъв случай прекратяването на правомощията се приема без да се обсъжда и гласува;
 2. при обективна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като председател за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, взето по реда на чл. 9, ал. 3 от този правилник.

(2) Искането за вземане на решението по т. 2 от предходната алинея се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията, ново гласуване за избор на председател се провежда на следващото заседание на общинския съвет.

         Чл. 14. Общинският съвет избира до четирима заместник-председатели с явно гласуване.

         Чл. 15. (1) Заместник-председателите на общинския съвет:

 1. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;
 2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това.

(2) Заместник-председателят, заместващ председателя на общинския съвет за повече от един месец, получава неговото възнаграждение за срока на заместване.

         Чл. 16. Заместник-председателите на общинския съвет се освобождават при условията на чл.13 от този правилник, с явно гласуване.

         Чл. 17. (1) Председателят на общинския съвет се подпомага от Съвет на председателите, който се състои от заместник-председателите на общинския съвет, от председателите на представителните групи или упълномощени техни заместници.

         (2) Съветът на председателите:

 1. провежда консултации по изработване програмата на общинския съвет и по дневния ред;
 2. поне веднъж в месеца се информира за движението на материалите, изпълнението на програмата и за работата на комисиите по разпределените им проекти за решения, молби, жалби и др.
 3. съдейства за постигане на съгласие при възникнали конфликти на интереси между различните представителни групи, както и на организационни въпроси от дейността на общинския съвет.

         (3) Съветът на председателите се свиква от председателя на общинския съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от неговите членове.

         (4) Съветът на председателите се събира в 7-дневен срок преди всяко заседание на общинския съвет за обсъждане и предлагане на дневния ред.

 

Глава четвърта

 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

         Чл. 18. (1) Общинските съветници могат да образуват представителни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.

(2) Представителна група се образува от минимум трима общински съветника.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

(4) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

         Чл. 19. (1) Всяка представителна група представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Председателят на общинския съвет обявява създадените представителни групи и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

         Чл. 20. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една представителна група.

(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3) Общинският съветник може да напусне групата като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

         Чл. 21. Всяка група има ръководство – председател и заместник-председател.

 1. председателят или упълномощено лице от групата изразяват становището на групата по отделни въпроси;
 2. председателят я представлява в съвета на председателите, освен, ако групата реши друго.

 

Глава пета

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл. 22. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

         Чл. 23. (1)  Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и/ или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник, който се признава за трудов стаж;
 7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
 8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Месечното възнаграждение на общинския съветник за работата му в заседанията на общинския съвет и комисиите е в размер на 45 процента от пълната брутна работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.

 (3) При отсъствие по неуважителни причини от заседанията на общинския съвет и комисиите, на общинските съветници се налага санкция от председателя на общинския съвет, като се удържат средства от месечното му възнаграждение в следния размер:

 За отсъствие от едно заседание на постоянна комисия, в която е избран – 10% (десет процента) от възнаграждението на общинския съветник за съответния месец.

 За отсъствие от едно заседание на Общинския съвет - 15% (петнадесет процента) от възнаграждението на общинския съветник за съответния месец.

При неучастие на общинския съветник в нито едно заседание на постоянните комисии в които е избран и на заседания на Общинския съвет, същият не получава възнаграждение за съответния месец.

         Чл. 24. Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

Счита се, че един общински съветник присъства на сесия на Общинския съвет, когато е гласувал, независимо по какъв начин, за не по- малко от 2/3 от броя точките, включени в дневния ред на същата сесия и когато е положил подпис в присъствения списък за заседания на Общинския съвет.

 1. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график като му се осигурява подходяща приемна /стая/.
 2. да информира гражданите за дейността и решенията на общинския съвет;
 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 4. да се подписва в присъствения списък на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
 5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
 7. когато му се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, да уведоми председателя на общински съвет или председателя на съответната комисия.

         Чл. 25. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно в случаите на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

         Чл. 26. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена от председателя на общинския съвет.

         Чл. 27. (1) Общинският съветник, както и други присъстващи на заседанието лица по време на заседание нямат право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Общинският съвет приема Етичен кодекс за поведението на общинския съветник.

         Чл. 28. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира временна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

         Чл. 29. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник  в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това е  в обществен интерес.

         (2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

         Чл. 30. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

         Чл. 31. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

         Чл. 32. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

         Чл. 33. Председателят или председателстващият заседанието на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;
 2. забележка;
 3. порицание;
 4. отнемане на думата;
 5. отстраняване от заседание.

         Чл. 34. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

         Чл. 35. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

         Чл. 36. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 28-31 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

         Чл. 37. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 33, т. 1-3 от този правилник дисциплинарни мерки;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

         Чл. 38. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

         Чл. 39.  Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание”, като поиска общинският съвет чрез гласуване да потвърди или отхвърли наложената му дисциплинарна мярка.

 

Глава шеста

 

КОМИСИИ

 

         Чл. 40. (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на председателя на общинския съвет или на общинските съветници.

(2) Постоянните комисии на общинския съвет са:

 1. ПК “Законност”
 2. ПК “Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”
 3. ПК “Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”
 4. ПК “Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм”
 5. ПК “Здравеопазване и социални дейности”
 6. ПК “Образование, вероизповедания, демографска политика, деца и спорт ”
 7. ПК “Култура”
 8. ПК “Жалби, сигнали и предложения на граждани”
 9. 9. ПК „Обществен ред, сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации”
 10. 10. Комисия по Закона за противодействие на корупцията.

(3) Всяка комисия се състои от 5 до 9 члена. Всяка комисия има председател и заместник-председател. Общинският съвет определя числеността и състава на комисиите съобразно характера на тяхната дейност. Всеки съветник може да бъде избран за член най-много в три комисии и в ръководството само на една от тях.

         Чл. 41. Ръководството и членовете на постоянните комисии се избират от съвета,  явно и поименно за всеки кандидат по реда на чл. 27, ал. 4 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

         Чл. 42. Ръководството на комисията:

 1. организира заседанията и работата й;
 2. възлага конкретна работа на членовете;
 3. 3. поддържа връзка с другите комисии;
 4. координира работата с председателя на общинския съвет.

Чл. 43. (1) Постоянните комисии заседават по утвърден от председателя на общинския съвет график.

(2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако до 30 минути след обявения начален час на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. При отсъствие на председателя и зам.-председателя на комисия, заседанието се ръководи от член на комисията, избран от присъстващите членове.

(3) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с явно гласуване.

         (4) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

         (5) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани и представители на юридически лица. 

(6) Гражданите и представителите на юридическите лица са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общински съвет.

         Чл. 44. Държавните органи, общинската администрация, длъжностните лица, обществените организации и гражданите са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии.

         Чл. 45. (1) Постоянните комисии разглеждат разпределените от председателя на общинския съвет материали. В заседанията на комисиите могат да присъстват със съвещателен глас и други съветници и трети лица като експерти, както и представители на браншови или други организации, и заинтересовани лица, по покана от членовете на съответната комисия, от председателя на ОбС или от общинска администрация.

(2) Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат въпроси от смесена компетентност или от съществен обществен интерес. Тези заседания се ръководят от един от председателите.

(3) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето становище по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия предлага свой отделен проект за решение пред Общинския съвет.

         (4) По решение на постоянна комисия се сключва граждански договор с експерти по определени въпроси, които дават становището си писмено пред постоянната комисия. Ако председателят на общинския съвет счита, че не се налага сключването на такъв договор, той поставя въпроса за решаване пред общинския съвет.

(5) Постоянните комисии имат и за задача да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.

(6) Протоколите от заседанията на постоянните комисии се публикуват на интернет страницата на общинския съвет.

(7) Писмените становища на постоянните комисии, предложенията за изменения и допълнения с мотивите към тях, се предоставят на общинските съветници не по-късно от началото на заседанието, в което ще се разглеждат съответните материали.

         Чл. 46. (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица. Решенията на постоянните комисии се вземат с явно гласуване и се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъстващите членове на комисията.

         (2) При обсъждане на предложения, въпроси или документи, на заседанието на постоянната комисия присъства вносителят или негов представител и дава необходимите обяснения и сведения. Представителите на кмета на общината са заместник-кмет, секретар, директор на дирекция или началник-отдел.

         (3) Ако на заседанието не присъства вносителят или негов представител, предложението не се разглежда.

         Чл. 47. (1) Председателите и заместник-председателите на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

 1. по тяхно искане – в такъв случай освобождаването се приема без да се гласува;
 2. 2. с решение на общинския съвет с повече от половината от всички избрани съветници, когато се намират в обективна невъзможност да изпълняват задълженията си или системно нарушават правата и задълженията си.

         (2) В случая по т. 2 освобождаването се извършва по предложение на повече от половината от членовете на комисията или по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл. 48. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет и преустановява работата си.

Чл. 48а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на личен имейл.

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на личния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на Общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако комисията реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на личния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя личен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Пазарджик @, в което посочва начина /”за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията взети на заседанията по ал.1 и ал.2 се обявяват публично, чрез публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на общината.

Чл. 48б. Когато заседанията на комисиите се провеждат по реда на чл. 48а, по същия ред се уведомяват и лицата, посочени в чл. 94 от този Правилник.

Чл. 48в. (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, съгласно разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на постоянните комисии.

(2) Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

(3) Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседания на комисиите, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на комисията, информират председателя на Общинския съвет.

(4) При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.

(5) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на постоянните комисии.

 

 

Глава седма

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

         Чл. 49. (1) Заседанията на общинския съвет са редовни и извънредни. Извънредни заседания се свикват по въпроси, чието решаване не търпи отлагане и в тези случаи не се спазва разпоредбата на чл.11, ал.1, т.2 и 3 от този правилник. Редовните заседания на общинския съвет се провеждат най-малко веднъж месечно.

         (2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

 1. при непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение.
 2. предвиден със закон или акт на министерски съвет срок, който не позволява спазването на установената процедура.
 3. въпроси, свързани с финансовите ангажименти и с ангажименти, касаещи участие на Общината в програми, финансирани от институциите на Европейския съюз и правителството на Република България и правителства и институции на други държави.

         Чл. 50. Заседанията на общинския съвет се свикват по реда, предвиден в чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от ЗМСМА.

         Чл. 51. По изключение, при неотложни, обществено значими въпроси, общинският съвет може да разгледа и материали, които не са постъпили по реда на чл. 11, ал. 1, т. 2 и извън посочените в чл. 49, ал. 2 от този правилник. За включване в дневния ред на тези материали е необходимо мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Чл. 51а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, по решение на председателския съвет, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на личен имейл.

 1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на личния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 2. При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на личния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя личен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет – Пазарджик @, в което посочва начина /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

(5)  Решенията, взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2, се обявяват публично.

Чл. 51б. Когато заседанията на Общинския съвет се провеждат по реда на чл.51а, по същия ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да уведомят и други служители от администрацията, общинските предприятия и дружества.

Чл. 51в. (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина, съгласно разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет.

(2) Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

(3) Общинските съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват в заседание на общинския съвет, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на съвета, информират председателя на Общинския съвет.

(4) При проверка на кворума, общинските съветници по ал. 1 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. Председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието.

(5) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Общински съвет – Пазарджик.

(6) За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пазарджик.

Чл. 52. Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя.

(2) При отсъствие на председателя заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател, посочен от председателя на общинския съвет.

         Чл. 53. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници. В случай, че има възразяване на общински съветник за некоректно преброяване, проверката се извършва чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

         Чл. 54. В началото на заседанието се гласува дневният ред.

По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

         Чл. 55. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание може да прави всеки общински съветник или кметът на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

         Чл. 56. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

         (2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствените организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

         Чл. 57. (1) Председателят на съвета ръководи заседанието и дава дума на изказващите се. Думата се иска чрез вдигане на ръка от място.

         (2) Съветниците решават дали да има ограничение на времето на изказващите се. Ако се реши времето за изказване да бъде ограничено, съветниците гласуват регламент.

         (3) Максималните ограничения са: по всеки конкретен въпрос се дават по 10 минути за изказване на представителна група, като самата група определя кои съветници ще говорят в рамките на определеното на групата време. В такъв случай всеки съветник, който не членува в представителна група, има право на изказване до 5 минути.

         Чл. 58. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

 1. прекратяване на заседанието;
 2. отлагане на заседанието;
 3. прекъсване на заседанието, но за не повече от 20 минути.
 4. прекратяване на разискванията след изказване на поне един представител на представителна група или нечленуващ в група /ако има заявено такова/;
 5. отлагане на разискванията;
 6. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

(4) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

(5) При създадени условия, които пречат на работата на общинските съветници или когато други важни причини налагат, председателят, без да го подлага на гласуване, може да прекъсне заседанието за определено време, но не повече от 20 минути.

(6) По искане на всяка една от групите или независим общински съветник, председателят прекъсва заседанието за определено време, но не повече от 20 минути.

         Чл. 59. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

         Чл. 60. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 10 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

         Чл. 61. Общинският съветник има право на реплика. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване и не може да продължи повече от 3 минути. По едно изказване могат да бъдат направени по една реплика от представители на различни представителни групи. Не се допуска реплика на реплика. След направените реплики изказалият се съветник има право на отговор в рамките на три минути.

         Чл. 62. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато:

 1. в изказване на заседанието е поименно засегнат;
 2. иска да обясни мотивите на своя отрицателен вот.
 3. не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване и след гласуване по процедурни въпроси.

(2) Обяснението на мотиви за своя отрицателен вот се прави в същото заседание след обявяване на резултатите от гласуването. Думата за такова обяснение се дава най-много на петима съветници.

         Чл. 63. (1) Кметът на общината и кметовете на кметства присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства.

         Чл. 64. (1) След приключване на разискванията по дадена точка, преди пристъпване към гласуването й, председателят на общинския съвет дава думата на граждани за изказвания, питания, становища и предложения по обсъждания въпрос.

         (2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 5 минути.

(3) На питанията на гражданите, председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос. На питането се отговаря устно, като по изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

         Чл. 65. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона и този правилник случаи. По предложение на общински съветник общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2)Явно или поименно гласуване се извършва чрез:

 1. система за електронно поименно гласуване.
 2. саморъчно подписване,

3.ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “за”, “против”, “въздържал се”,

 1. вдигане на ръка.

(3) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден образец.

         Чл. 66. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

         Чл. 67. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане за следващо заседание;
 3. предложения за заместване;
 4. предложения за поправки;
 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 6. предложения за допълнения;
 7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

         Чл. 68. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

         Чл. 69. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Процедурата по гласуването може да бъде оспорена, веднага след приключването му: при неизправност на електронната система за гласуване, при неправилна формулировка на проекта за решение или друго нарушаване на настоящия правилник. При така мотивираното оспорване председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

         Чл. 70. (1) За заседанието на общинския съвет се води протокол от съответния служител в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 7-дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

(3) Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват на живо в интернет, като линкът за излъчването се публикува на интернет сайта на общината и общинския съвет.

         Чл. 71. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

         Чл. 72. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 

Глава осма

 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯИ ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

         Чл. 73. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината, численост и структура на общинската администрация, се внася от кмета на общината.

         Чл. 74. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

         (2) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в 3 дневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок, като разпореждането му е окончателно.

Чл. 75. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения по реда на тяхното постъпване. Те представят на председателя на общинския съвет своето становище.

(2) Комисиите се произнасят със становище, с което предлагат приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становищата на комисиите.

(3) За всеки материал следва да има становища на поне две комисии, като едно от тях е на комисията по законност.

         Чл. 76.  В случаите на извънредни заседания по чл. 49, ал. 1 и чл. 51 от този правилник, материалите се предоставят на съветниците не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани.

         Чл. 77. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването му.

         Чл. 78. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

         Чл. 79.  (1) Председателят на общинския съвет внася за разглеждане от общинския съвет върнатото за ново обсъждане от кмета на общината или областния управител решение на общинския съвет в случаите, посочени в чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА.

         (2) Върнатото за ново обсъждане решение се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Включването му в дневния ред на вече насрочено заседание на общинския съвет, при изтекъл срок по чл. 11, ал.1, т. 2 и предоставянето му на общинските съветници става извън реда на чл. 11, ал.1, т.2 от този правилник, но не по-късно от началото на заседанието.

(3) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт, с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(4) Ако са върнати за ново обсъждане само отделни текстове от акта на общинския съвет, се гласуват само текстовете, които са върнати.

         Чл. 80. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

         Чл. 81. (1) Внесеният проект за общинския бюджет се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

         (2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета.

         Чл. 82. (1) Текстът на нормативните актове на общинския съвет, както и приемането им по надлежния ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет, заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

         (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет.

         Чл. 83. (1) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общинския съвет и чрез поставянето им на определено място в сградата на общината. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в “Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.

         (2) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това.

 

Глава девета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

         Чл. 84. (1) Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет. Кметът на общината изпраща на общински съвет сключените в изпълнение решенията на общинския съвет договори и техните анекси в 14 дневен срок от подписването им от страните.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания и комисията за контрол на изпълнение на решенията на общинския съвет и мониторинг на обществено възложените поръчки.

         Чл. 85. Общинският съветник може да отправя  питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. Питането може да бъде направено и устно на заседанието на общинския съвет.

         Чл. 86. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

         Чл. 87. (1Председателят на общинския съвет  е длъжен да изпрати на кмета питането в 3-дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(2) Отговорът на питането се отлага, ако отправилият го общински съветник отсъства от заседанието.

         Чл. 88. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава това в началото на заседанието.

         Чл. 89. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а кметът да отговори в рамките на 10 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 5 минути да изрази своето отношение към отговора.

        

         Чл. 90. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

         Чл. 91. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в 3 дневен срок несъответствията.

         Чл. 92. Общинският съвет провежда обсъждане на 6-месечен отчет за изпълнение на бюджета.

         Чл. 93.  (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актовете, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. Разглеждането на акта и неговата отмяна става по реда на чл. 79, ал. 2 от този правилник, като преди заседанието на общинския съвет се свиква извънредно заседание и се взема становище на ПК “Законност”.

(2) В срока по ал.1 съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред административния съд.

 

Глава  десета

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

         Чл. 94. (1) Кметът на общината и кметовете на кметства могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или района.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници, извън случаите по чл. 49, ал.1 и чл. 51 от този правилник, се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не се отнасят за организационната работа на съвета. Становището на кмета на общината се дава в 7-дневен срок от постъпването на проекта за решение при него.

(4) Проекти за решения, отнасящи се до кметствата, се придружават задължително със становище на съответния кмет. Становището се дава в 14-дневен срок. Становището може да бъде изразено писмено или устно на заседание на постоянните комисии, както и на заседание на общинския съвет.

         Чл. 95. (1) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това на всеки 3 месеца. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения, допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3 дневен срок от издаването или подписването им.

         (2) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

         (3) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

         (4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

         (5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорван пред съответния административен съд в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

         Чл. 96 (1) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет, освен ако в закона е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

         (2) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорван пред съответния административен съд в 7-дневен срок от изтичане на срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

         Чл. 97. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

         Чл. 98. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

         Чл. 99. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

         Чл. 100. (1) Общинският съвет одобрява общата численост, структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

(3) По решение на общото събрание на населението могат да бъдат избирани кметски съветници, които да подпомагат кмета на кметството при изпълнение на неговите функции. За населени места с население над 3 000 души – 7 кметски съветника, а за населени места с население под 3 000 души – 5 кметски съветника. Общото събрание на населението се свиква и провежда по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

(4) Гражданите могат да участват в управлението на общината и чрез провеждане на местен референдум. Разходите за провеждане на местен референдум се поемат от общинския бюджет.

 

         Чл. 101. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

         (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

         Чл. 102. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

         Чл. 103. Звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА:

 1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
 2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
 3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
 4. изпълнява и други функции, възложени му от председателя на общинския съвет.

 

Глава единадесета

 

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

 

         Чл. 104. (1) Международните връзки на общинския съвет се организират от неговия председател в съответствие с определения бюджет.

(2) Изпращането на делегации на общинския съвет в чужбина, както и покана на чуждестранни делегации, се осъществява от председателя на общинския съвет след консултации с председателския съвет.

(3) Когато кметът на общината получи покана за сключване на икономически или други спогодби с друг град, в страната или чужбина, той определя делегация от подходящи специалисти, в която се включват общински съветници по предложение на председателя на общинския съвет.

         Чл. 105. (1) Проект за договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет, съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

         Чл. 106. (1) След завръщане на делегацията, нейният ръководител докладва на първото заседание на общинския съвет за резултатите от посещението. При разглеждането на договорите и спогодбите в общинския съвет, вносителят присъства задължително и дава необходимите разяснения, като обосновава и размера на стопанската изгода за общината.

(2) Спогодбите и договорите за сдружаване влизат в сила и подлежат на изпълнение след решение на общинския съвет.

         Чл. 107. Правилата по тази глава се прилагат и при влизането на общината в национални, регионални и международни сдружения на местни власти.

 

Глава дванадесета

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1.Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №12/29.12.2023 г., Протокол №3 и влиза в сила от деня на приемането му.
 • 2.Правилникът отменя Правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, приет с Решение №3/09.12.2019 г. на Общинския съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

НАЙДЕН  ШОПОВ

 

ПРОТОКОЛЧИК:

четвъртък 04 януари 2024 - 17:55:00