Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 29 октомври 2020 г.

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  29 октомври  2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в пленарна зала, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Предложение от общинските съветници д-р Борис Манев и Йордана Темнилова.

Докладва г-ца Йордана Темнилова – общински съветник

 

2.Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

3.Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1587/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4.Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1586/05.09.2003 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Предоставяне за ползване на два броя училищни автобуси на ПГСС „Царица Йоанна” гр. Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Изменение на Решение №22/26.02.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, свързано с промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението.

Докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Общината

 

7.Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице в Домашен социален патронаж – Пазарджик.

Докладва Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

8.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

9.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 55155.9.74 и ПИ с идентификатор 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

10.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.7, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

11.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.153 с начин на трайно ползване „За ремонт и поддържане на транспортни средства” в местността Татар Мезар, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

12.Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово до ново електромерно табло за азхранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

13.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на ТП „Стопански двор” до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

14.ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-205, УПИ VІ-205 в кв. 25; УПИ ІІ-207 и УПИ ІІІ-206 в кв. 30 и улица с о.т. 73-23 по действащия план на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

15.Продажба на имоти – частна общинска собственост, с предназначение – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и гр. Батак.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 по КККР на с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18.Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.22.138 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Напоителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19.Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.103 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

20.Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първия етаж в масивна сграда, построена в кв. 4 по плана на с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

21.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 25 по плана на с. Мокрище, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

22.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в кв. 1 по плана на с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

петък 23 октомври 2020 - 10:49:27