Проект на ДНЕВЕН РЕД за извънредна сесия на 11 май 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 11 май 2020 г. (понеделник) от 12.30 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отмяна на Решение №79 от 29 април 2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

   

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

петък 08 май 2020 - 12:50:00