Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 30 юли 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 30 юли 2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в пленарна зала, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2020 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС /ИЗВЪНРЕДНА/

2. Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Р България с цел погасяване на задължение по предоставен заем от ЦБ на Община Пазарджик през 2018 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Изменение на Решение №117/28.05.2020 г., взето с Протокол №8 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за разкриване на планирани две социални услуги – „Приют” и „Център за работа с деца на улицата” в Община Пазарджик.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

5. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

6. ПУП-ПРЗ в обхват УПИ І-Озеленяване /поземлен имот с идентификатор 55155.507.94 по КККР на гр. Пазарджик/ в кв. 560 на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.507.15 в кв. 417 по плана на гр. Пазарджик и образуване на УПИ с предназначение „За паркинг”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ V-447 и УПИ ІV-446 в кв. 49, УПИ І-Кметство и читалище в кв. 48 и улица с о.т. 138-120-121-120 по плана на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 15271.104.7, м. Геров трап, землище с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработването на ПУП-ППЗ за ПИ с идентификатор 32010.40.62, м. Сай Кория, землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР и ПЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 32010.40.14 в м. Сай Кория, землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с оглед осъществяване на връзката на имот №011067 в м. Гелемена, землище с. Добровница, с автомагистрала „Тракия”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ с идентификатор 46749.153. 69, м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 46749.149.221 – НТП за местен път и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината


14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ в м. Черни могили землище с. Мокрище в обслужващата зона на път І-8 /София – Пазарджик/ при км 184+800 ляво.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица, землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. Бечовица по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1462 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 52 по плана на с. Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Учредяване на възмездно право на строеж в проектен имот с идентификатор 53335.305.17, съставляващ УПИ І – Възлова станция в местност Годжука, землище с. Огняново, на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 55155.19.43 и ПИ с идентификатор 55155.19.491 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 53335.142.21 по КККР на с. Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти с идентификатори 55155.503.1452 и 55155.503.407.5.1, находящи се на ул. „Екзарх Йосиф” и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имот с идентификатор 55155.504.322.1.14, находящ се на ул. „Виделина” и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2020 г.

30. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2020 г.

31. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 24 юли 2020 - 08:20:01