Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК

  Просперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници - общинските съветници. Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности като нравствен и професионален дълг както към самите себе си, така и към общността, на която служим.
  Етичният кодекс на общинския съветник съдържа основни морални норми, които служат като модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Цел на Етичния кодекс   Настоящият кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет – Пазарджик, с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление. Обхват на действие Етичният кодекс се прилага от общинските съветници при или  по повод осъществяване на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на Община Пазарджик.         

II.     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

    Политическа безпристрастност
  1.Общинският съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината без оглед на политическите убеждения и пристрастия на избирателите.
·        Той е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината.

     Законност
 
2.При осъществяване на своите функции общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.

     Публичност

3.Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
·        Общинският съвет следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство.
·        Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласява сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

     Безпристрастност

4.Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.Обществен дълг и личен интерес 5. Общинският съветник, във връзка с член 37 ЗМСМА, не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови лични интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права и съребрена линия до четвърта степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на заинтересовани лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
6.Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество за лична изгода.
7.Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество с цел да набави за  другиго имотна (неимуществена) облага или да причини другиму имотна (неимуществена) вреда. 8.В съответствие с чл.30, ал.3, т.4 ЗМСМА, общинският съветник не може да заема щатна или не щатна длъжност в общинската администрация, която е несъвместима с изпълнение на служебните му задължения или може да накърни самостоятелната му преценка при участието му в решаване на въпроси от интерес за общината. 9.Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго неправомерни действия.
10. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на обществените интереси.
11. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на такъв или загдето е извършил или не е извършил такова действие. ·        Подарък – всяко имуществено или неимуществено право, оценимо в пари, предоставено на общинския съветник с цел да окаже влияние върху него при изпълнение на обществените му задължения или като отплата за негово действие или бездействие. 

     Декларация за имотното състояние

12. Общинските съветници са длъжни в едномесечен срок от приемане на настоящия Кодекс да депозират декларация за имотното си състояние в Комисията по етика към Общинския съвет.
·        Декларациите се подават по образец, изготвен от Комисията по етика.
·        Декларацията за имотното състояние на общинския съветник се подава ежегодно в сроковете до 30 март.
   Обективност

13. При вземане на решение общинският съветник следва да се ръководи единствено от обществения интерес, съблюдавайки законодателството на Република България.
14. Съветниците са длъжни да провеждат редовни консултации с представителите на гражданското общество, с цел достигане на максимална обективност в процеса на вземане на решения.

    Компетентност

15. Общинският съветник е длъжен да отстоява своята позиция, позовавайки се на действащото законодателство и факти, подкрепящи становището му. Посланието трябва да бъде сбито, ясно и допълнено с точни аргументи.
16. Общинският съветник е длъжен да защитава логично и последователно своето предложение, независимо от различната аудитория, пред която излага позицията си.

    Поведение на съветниците в зала

17. Общинските съветници са длъжни да заемат местата си в залата до определения начален час на заседанието.
18.Съветниците нямат право да прекъсват изказващия се оратор, да вземат думата, без да е дадена от председателя, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.
19.Председателят може да отстрани от заседание до следващо гласуване съветник, който:
·        Възразява по груб начин срещу наложените му наказания и въпреки това продължава да нарушава реда.
·        Призовава към насилие.
·        Оскърбява съветници или общинския съвет.
20. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било към нарушаване на настоящия Eтичен кодекс.

      Правомощия на комисията по етика

21. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисия по етиката към Общинския съвет, която има следните правомощия:
·        Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на сигнали за нарушения на този кодекс.
·        Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на настоящия етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от жалбоподателя.
·        Ако Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.
·        Ако Комисията по етика констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени.
·        Не по-късно от 14 дни от получаването на жалбата Комисията следва да проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.
·        Комисията следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.
·        Ако Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет за решение за сезиране на компетентните органи.

    Правомощия на общинския съвет

22.Ако Комисията установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага на общинския съвет да наложи на извършителя дисциплинарно наказание.
23.Ако общинският съвет стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на настоящия Етичен кодекс, налага следните наказания:
·        Забележка
·        Предупреждение да се преустанови нарушението
·        Порицание
24.Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема на заседание на общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.
 
ІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

25. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на ОбС, както и с всички нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.
26. Общинските съветници се задължават да гарантират, че са прочели и разбрали всички клаузи на Етичния кодекс и неговите правила и да декларират, че имат волята да следват клаузите на кодекса.
27. Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс, с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.
вторник 28 април 2020 - 13:53:52