Протоколи ПК 2023 г.

Постоянна комисия «Екология, селско, горско и водно стопанство»

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №9

Протокол №10

ПК “Финанси, бюджет, европейски фондове и програми” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №9

Протокол №10

Постоянна комисия “Култура”

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Постоянна комисия “Местно самоуправление, обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Постоянна комисия“Образование, наука деца, спорт и туризъм” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №7

Протокол №8

Протокол №9

Постоянна комисия “Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

Протокол №9

Протокол №10

Постоянна комисия “Законност” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

Протокол №9

Протокол №10

Постоянна комисия “Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

ПРОТОКОЛ №7

Протокол №8

Протокол №9

Постоянна комисия “Жалби, сигнали и предложения на граждани” към Общински съвет – Пазарджик

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

понеделник 06 февруари 2023 - 14:35:21