Проект на дневен ред за редовна сесия на 22 декември 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 22 декември 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци на Община Пазарджик за календарната 2023 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Регион Пазарджик 2021-2028 г.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Проект на договор за организиране разделното събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

4. Изразяване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства като Главен градски орган с проектно предложение: „Трансформиране на градската среда в устойчив, приобщаващ и зелен център“ по Първа покана за набиране на проектни предложения на Европейската инициатива за градско развитие – иновативни дейности (ЕИГР-ИД).
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Община Пазарджик

5. Обезпечение на авансово плащане за 2023 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Кандидатстване на община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики“ в рамките на процедура за подбор на проектни предложения № BG-RRP-1.008-А1 „Младежки центрове (в областни градове)“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

7. Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2021 година концесионни договори.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2023 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Агенция за социално подпомагане на част от първия етаж – приемна с площ 23,50 кв.м. и ½ ид. част от стълбище за втория етаж с площ 14 кв.м. и част от втория етаж на сграда – три броя офиси с площи 24,40 кв.м., 15,00 кв.м., 15,80 кв.м., коридор с площ 9,80 кв.м. и санитарен възел, ведно с 1/2 от преддверие към санитарния възел, с обща площ 8,20 кв.м., офис с площ 16,00 кв.м. и архив с площ 16,00 кв.м., находящи се в триетажна масивна сграда с идентификатор 55155.506.857.1 по КККР на гр. Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №48.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11. Даване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома” за възрастни хора и лица с увреждания над 18 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

12. Упълномощаване Кмета на Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение по операция „Бъдеще за децата”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

13. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Мало Конаре и Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 53335.142.25 по КККР на с. Огняново, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56561.331.29 и 56561.331.30 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Изменение на Решение №271/24.11.2021 г., взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за разполагане на зарядни станции за автомобили с електрически двигатели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Определяне на части от поземлени имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за търговия с нехранителни стоки и лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ II-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.103.13, 65468.104.22 и 65468.104.25 местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ V-за производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.102.2, 65468.102.3, 65468.102.42, 65468.103.12, 65468.103.14, 65468.103.16, 65468.103.17, 65468.103.18, 65468.103.21 и 65468.103.22, местност „КАПАНИЩАТА“ по КККР на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ относно УПИ IV-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници и имоти с идентификатори 65468.60.18 и 65468.60.27, в местност „КЕЛ ТЕПЕ“ по КККР на земеделската територия на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик в обхват на имот с идентификатор 55155.54.17 по ККККР на града Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП - изменение на ПРЗ в обхват УПИ II-Озеленяване в кв. 1 по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП- ПРЗ относно имот с идентификатор 23457.5.401, местност „Татар Екин“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 77061.187.7, 77061.187.45 и 77061.220.10 в местности „Възстановими граници“ и „Есака“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Хаджиево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 10505.45.1, 10505.45.2 и 10505.45.901 в местност „Кипира“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделската територия на село Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 65437.58.46, местност „Фондовете“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация по отношение на имот с идентификатор 72713.501.311 по кадастралната карта на урбанизираната територия на село Тополи дол.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

31. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имоти с идентификатори 53335.800.14, 53335.800.15, 53335.800.16, 53335.800.18, 53335.800.19, 53335.800.20, 53335.800.23, 53335.800.24 и 53335.800.25 в местност „Каратопрак“ по КККР на земеделската територия на село Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

32. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ по отношение на имот с идентификатор 78570.1.37, местност „Чорбови градини“ по КККР на земеделската територия на село Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

33. ПУП-ПРЗ за УПИ V-За озеленяване в кв. 184 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

34. ПУП-План за регулация за УПИ IX-Паркинг, УПИ VIII-382, УПИ X-381 и УПИ XI-602 в кв. 46 по действащия план на с. Хаджиево, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

35. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 по КККР с НТП: нива и УПИ VI-148 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.244 по КККР/ в кв. 12 по действащия регулационен план на с. Главиница, с оглед включване на поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

36. ПУП-План за регулация за УПИ I-Общ. /поземлен имот с идентификатор 15028.501.512 по КККР/ в кв. 24 и улица с о.т. 52-53 /поземлен имот с идентификатор 15028.501.808 по КККР/ по действащия регулационен план на село Главиница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

37. Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 117-118-152-153 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 47 по действащия план на селото.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

38. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 77061.222.14, в местност „Голям кутел” по КККР на землище с. Хаджиево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

39. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.30.2 в местност „Войводска”, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

40. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

41. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 , м. „Сазлъка” по КККР землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

42. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

43. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с Драгор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

44.Питания.

. Извънредна точка

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 16 декември 2022 - 13:17:12