Проект на дневен ред за редовна сесия на 24 ноември 2022 г.

        

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Участие на Община Пазарджик в изграждането на Православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

2. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на АВиК, насрочено за 13.12.2022 г.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

3. Обезпечение на авансово плащане на Община Пазарджик по проект „Център за социално включване и развитие” чрез запис на заповед с дата на падеж 28.11.2023 г.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Отец Паисий-1927” в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Република-1950” в с. Мокрище, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Сметна палата на Република България – гр. София, за нуждите на сектор Пазарджик, на част от имот – публична общинска собственост, състояща се от 4 броя стаи, находящи се на 12 етаж в блок „А” – 15 етажна масивна сграда за административни нужди с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7. Приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.; ПРИЛОЖЕНИЕ

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по КККР на гр. Пазарджик.; ОБОСНОВКА; РЕШЕНИЕ

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

9. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”. ДОКУМЕНТАЦИЯ; ОБОСНОВКА; РЕШЕНИЕ

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

10. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55556.501.131 по КККР на с. Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11. Прекратяване на съсобственост с Общината върху проектен имот с идентификатор 55556.502.1593 по КККР на с. Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищен имот с идентификатор 55155.501.669 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Хан Крум” №1, както и приемане на решение за продажбата му по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково, Говедаре, Мокрище, Тополи дол, Овчеполци и Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Гелеменово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16. Учредяване възмездно право на пристрояване върху 15.66 кв. м. в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.876 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на гараж към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.876.6.1, с адрес ул. „Люляк” №22, ет. 1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1561 по КККР на гр. Пазарджик, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в с. Априлци и с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19. Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях.

Докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел АИП и инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

20. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.116.70 в местност Хаджийска могила по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.148.152 в местност Каймака по КККР на земеделската територия на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22. Изменение на план за улична регулация за улици с о.т. 221-219-213А-218-216 и о.т. 216-217-232 в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засяга и част от квартал 66 по действащия план на селото.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53335.505.48, начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност Герена по КККР на неурбанизираната територия на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.52.37 в местност Синия мост по КККР на землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І-За озеленяване, в кв. 415в по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на КЛ от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ „Зеленчукови градини” до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 – Цех за дървопреработване и склад по КККР на землище с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 55155.24.220, за който има обособен УПИ І-220-101 в местност Баждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в поземлен имот с идентификатор 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ ІІІ-16, за търговия и услуги, в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на външно електро захранване на приемно-предавателна станция, находяща се в поземлен имот с идентификатор 78570.8.17, местност Коритски път по КККР на землище с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

  

30. Питания.

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 17 ноември 2022 - 20:18:14