Проект на дневен ред за редовна сесия на 20 октомври 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 20 октомври 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик и за учредяване на възмездно право на строеж върху тях.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината и инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

2. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІІ-256, Складова база, открита площадка за строителни материали и поземлен имот с идентификатор 55155.19.357 в местност Азмака по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

3. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

4. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.10.34 в местност Възстановими граници по КККР на землище с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.126.43 в местност До селото по КККР на землище с. Ляхово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.3.3 в местност Над селото по КККР на землище с. Овчеполци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 06149.61.13 в местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15271.15.9 в местност Горна Лъка по КККР на земеделската територия на с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.213.9 в местност Черниче по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №230/29.09.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница и Огняново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.57.45 на проектни имоти с идентификатори 65437.57.60 и 65437.57.61 и промяна начина на трайно ползване на проектен имот с идентификатор 65437.57.60.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 53285.19.8 по КККР на с. Овчеполци, местност Черковка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 Извънредни точки:

Промяна в състава на постоянни комисии „Здравеопазване, социална политика и дейности” и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” и в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.

Формиране на маломерна паралелка в училище на територията на община Пазарджик за учебната 2022/2023 година.

 

петък 14 октомври 2022 - 11:26:55