Актуално

ОБЯВА

петък 02 декември 2022 - 14:41:00

О  Б  Щ  И  Н  А   П  А  З  А  Р  Д  Ж  И  К

 

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение № 267/24.11.2022 година, взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ паметник на културата, включен в Списъка на индивидуалните паметници на културата на Министерството на културата, а именно:

недвижим имот с идентификатор 55155.501.669 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка шест шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.12.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 1, площ: 1 034 кв.м. (хиляда тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс,

ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка шест шест девет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.12.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, застроена площ: 116 кв.м. (сто и шестнадесет кв.м.), брой етажи: 2 (два), предназначение: Административна, делова сграда. За имота е отреден УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед № 169/04.11.2013 г. проект за изменение на ПР-Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668, 55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657, 55155.501.659, 55155.501.664, актуван с Акт за частна общинска собственост №3258/07.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 9824/11.11.2013 г., том 36, Акт № 19 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Забележка: Имотът е със статут на Архитектурно-строителна недвижима културна ценност и бъдещият купувач трябва да реализира инвестиционна инициатива за ремонт на сградата в размер на минимум 175 290 лева (сто седемдесет и пет хиляди двеста и деветдесет лева) при спазване на нормативната уредба за опазване на недвижимото културно наследство. Точната сума следва да се уточни след изготвяне на проект, съгласуван с НИНКН с подробна количествено-стойностна сметка. 

В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

Начална тръжна цена: 454 800 лева (четиристотин петдесет и четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС.

            Размер на депозита: 409 320 лева (четиристотин и девет хиляди триста и двадесет лева), представляващ 90 на сто от началната тръжна цена, която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 16.12.2022 г. (15-тия ден, включително от датата на обнародването на Решение № 267 от 24.11.2022 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на недвижимия имот, обект на тази приватизация е до 17.00 часа на 16.12.2022 г. (15-тия ден, включително от датата на обнародването на Решение № 267 от 24.11.2022 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17.00 часа на 12.12.2022 г. (10-тия ден от датата на обнародването на Решение № 267 от 24.11.2022 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите”, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация Пазарджик, в гр. Пазарджик, на  бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 (петстотин) лева.

Всеки заявил интерес за участие в приватизацията на имота, обект на приватизация, може да поиска да разгледа тръжната документация, преди закупуването й. Тръжната документация се предоставя за разглеждане само на лицата попълнили декларация по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 (Приложение № 5) от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, приета с ПМС № 205 от 5.09.2002 г. 

При получаване на тръжната документация, участниците представят:

- оригинал или заверени от представляващия юридическото лице, копие от удостоверение за търговска регистрация или извлечение от електронното досие на търговеца от Агенция по Вписванията, Търговски регистър - за юридическите лица търговци по смисъла на ТЗ, или посочване на ЕИК/БУЛСТАТ, а за юридическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, заверено копие от актуално състояние, издадено от съответния Окръжен съд, до шест месеца преди датата на търга.

            - нотариално заверен документ за представителна власт на лицето за закупуване на тръжната документация, в случай, че се закупува от името на друго лице, което също подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията не може да се установи от удостоверението за актуално състояние в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник).

           - документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

           При получаване на тръжната документация кандидатите или пълномощниците:

- попълват декларация по чл. 11, ал. 1 (Приложение № 5) от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, приета с ПМС № 205 от 5.09.2002 г. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

- Документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 16.12.2022 г. (15-тия ден, включително от датата на обнародването на Решение № 267 от 24.11.2022 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството  на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2.

Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, на 19.12.2022г. с начален час 11.00 часа (16-тия ден от датата на обнародване на Решение № 267 от 24.11.2022 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат предложение за участие в търга.

Решение № 267 от 24 ноември 2022 година, взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.96 от 02.12.2022 г.

За справки – стая 406, в сградата на общинска администрация, тел. 034 402-266.

 

 Изтегли оригинала на документа в doc формат