Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък 17 май 2024 - 15:18:43

Днес, 17.05.2024 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В срок до 17.06.2024 г. всички заинтересовани лица могат


да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @.
На 18.06.2024 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
3. Приложения към Мотивите.
4. Финансова обосновка с приложения (към мотивите) от № 1 до № 114 включително.
5. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.
6. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ПРИЛОЖЕНИЕ №21

ПРИЛОЖЕНИЕ №31

ПРИЛОЖЕНИЕ №41

ПРИЛОЖЕНИЕ №51

ПРИЛОЖЕНИЕ №61

ПРИЛОЖЕНИЕ №71

ПРИЛОЖЕНИЕ №81

ПРИЛОЖЕНИЕ №91

ПРИЛОЖЕНИЕ №101