17/05/2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17.05.2024 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

В срок до 17.06.2024 г. всички заинтересовани лица могат26/04/2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него13/03/2024
Одобрени кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд

Доклад и списъци на одобрените кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд и протокол от заседанието на комисията11/03/2024
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Комисия Ин витро ще проведе първото си за годината заседание на 21 март 2024 година от 17 часа в зала 1302, Община Пазарджик. Комисията ще разгледа постъпилите през първото тримесечие на 2024 година заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури.