29/11/2022
ПОКАНА
за публично бсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост